Fondaco dei Persiani

وب سایتِ خدمات، مشاوره، ترجمۀ کتبی و شفاهیِ
ایتالیائی-فارسی و فارسی-ایتالیائی

English ITALIANO لینک تماس رضا رشیدی   رویداد ها    خانه

روش و فرایند کار نقشِ مترجم/میانجیِ بینافرهنگی چیست؟

نقشِ مترجم/میانجیِ بینافرهنگی، ایجاد حسن تفاهم و ارتباطِ موسسات، شرکتها، کارفرمایان و نهادهای مرتبط به خدمات فرهنگی/هنری بین دو کشور میباشد. مترجم/میانجیِ بینافرهنگی، با اتکاء به شناخت عمیقِ زبان و فرهنگ دو کشور، به مشاور و عامل تسهیل کنندۀ تفاهم و نزدیکیِ بیشتر، بینِ مخاطبین برخاسته از فرهنگهای مختلف تبدیل میگردد

روش و فرایند کار مترجم/میانجیِ بینافرهنگی چه گونه است؟

مطالعه و بررسیِ تقاضای کارفرما: سنجش و ارزیابی ویژه گیهای وظائف محوله، تخمینِ زمان لازم، هزینه و روش کار
تحقیق و جمع آوری اطلاعات و مدارک لازم جهت انجام بهتر وظائف محوله
مشاوره و همراهی در امور اداری
مدیریت مشاورۀ بینا فرهنگی
ترجمه اسناد و مدارک
ترجمۀ شفاهی

شرکتها، موسسا ت و نهادهای دولتی و خصوصی که مایل به برقراری و گسترش روابط اقتصادی، تجاری و فرهنگی با ایتالیا، جهت موفقیت بیشتر و دستیابی به اهداف خود هستند، می توانند با ما همکاری کنند