Fondaco dei Persiani

وب سایتِ خدمات، مشاوره، ترجمۀ کتبی و شفاهیِ
ایتالیائی-فارسی و فارسی-ایتالیائی

English ITALIANO لینک تماس رضا رشیدی   رویداد ها    خانه

حرفه مترجمی

ترجمه انتقال صِرف متنی ازیک زبان به زبانی دیگر نیست: هنر مترجم تبین شفاف مفاهیم، ارزش ها، نیات، روش ها، هیجانانات و انتظارات نهفته در متن مبدأ، بدون وارد کردن هر گونه آسیبی به آن است. مترجم مجرب و مسئول، درعین حفظ وجوه متمایز هر دو زبان و رعایت تقدم اصل دیدار و گفتگو، از منطق رعایت احترام متقابل بین فرهنگ ها و برسمیت شناختن اصالت وجود زبان ها و فرهنگ های ملل مختلف پیروی میکند. امروز ترجمه یک فرایند صرفأ مکانیکی، برگردان مواد متنی از زبانی به زبان دیگر نیست، بلکه فرایندی خلاقانه است. در مطالعه سیستم های فرهنگی روی نقش مترجم بمثابه میانجی فرهنگی تاکید زیادی میشود. نقش مترجم جایگزین پذیر نیست زیرا که با شناختن دو فرهنگ در حال مواجه، مترجم قادر است متن اصلی را با ضروریات فرهنگی مصرف کنندگان ترجمه انطباق دهد