Fondaco dei Persiani

وب سایتِ خدمات، مشاوره، ترجمۀ کتبی و شفاهیِ
ایتالیائی-فارسی و فارسی-ایتالیائی

English ITALIANO لینک تماس رضا رشیدی   رویداد ها    خانه

ترجمۀ بینا فرهنگی

ترجمه کُنشی بینا فرهنگی است، بنا بر این مترجم نه تنها ملتزم به دو زبانه بودن ، بلکه اجبارأ باید دو فرهنگه نیز باشد تا بتواند در انتقال روح و مفهومِ مستتر در متن ترجمه موفق گردد: معنی فرهنگ در اینجا به کلیه وجوه آن، چه مادی (اشیاء، مصنوعات، تکنولوژی و کالاهای مصرفی ...)، و چه غیر مادی (ارزشها، ضوابط وقوانین، نمادها و استعارها ...)، تعمیم میابد در پی رشد روند جهانی شدن، کثرت حوزه های ترجمه و نتیجتأ افزایش پویائی آن، آموزش دآئم، تحقیق، تعمیق و به روز شدن بی وقفۀ مترجم ، گریز ناپذیر گردیده و حرفۀ مترجمی را به سویِ تخصصی شدن هر چه بیشتر سوق می دهد. در گذارِ ترجمه ممکن است چیزی ازمتن مبدأ کاسته گردد، ولی همزمان چیز مهم دیگری به متن مقصد اضافه خواهد شد: در این گذار، سود افزوده در زبان مقصد ، چرب تر از زیان وارده به زبان مبدأ خواهد بود. به لطف ترجمه دو دنیای متفاوت رو در روی هم به گفت و شنود می‌نشینند و بدون اینکه هیچکدام اصالت خود را از دست بدهند؛ یکی در دیگری گسترده میگردد. ترجمه مرزها را پهناور و وسیع تر می نماید: متن ترجمه شده حالا دیگر ملکِ طلقِ یک گروه نیست، در اختیار همه کسانی است که مایل به استفادۀ از آن هستند