Fondaco dei Persiani

وب سایتِ خدمات، مشاوره، ترجمۀ کتبی و شفاهیِ
ایتالیائی-فارسی و فارسی-ایتالیائی

English ITALIANO لینک تماس رضا رشیدی   رویداد ها    خانه

"ترجمۀ شفاهیِ " بینا فرهنگی

ترجمۀ شفاهی بینا فرهنگی برگردانی شفاهی زبانی به زبانی دیگر، با توجه به شناختِ زمینه های اجتماعی و فرهنگیِ شرکت کنندگان در گفتگو، است (همزمان، منقطع ...) آنچه مترجم (شفاهی) را از مترجم مکتوب متمایز می‌سازد است همجواری هم ‌زمان او با مخاطبین مختلف در یک محیط ارتباطی ملموس و تکرار ناپذیر و جوّی چون گفتگوئی دوستانه و سه جانبه است مسلم است که مترجم با اتکا به تجربیات اجتماعی، فرهنگی و حرفه ای خود اجباراً از تکنیک‌ها و شگردهایی استفاده می‌کند که حاصل آن عبارات و جملاتی است که به افزایش صمیمیت، شفافیت و تفاهم بین مخاطبین مختلف می انجامد هنگامیکه تفاهم زبانی میان افراد متعلق به فرهنگ های متفاوت مسئله ساز باشد، دخالت یک مترجم شفاهی بینا فرهنگی میتواند کلیه مشکلات مدیران شرکتها و نهادهای مختلف در گیر گفت و شنود را حل نماید. این همکاری، دستیابی به اهداف و بهینه سازی نتایج مورد نظر راتسهیل مینماید بدین ترتیب خدمات ترجمۀ شفاهی بینا فرهنگی، مرز و دیوارهای بین افراد وابسته به فرهنگ های متفاوت را، در جهان پر کثرت زبانها و فرهنگ ها، از میان بر میدارد.